Hum katha sunate ram sakal gun gram ki Bhajan sargam notes in Hindi

0
2642
hum-katha-sunate-hain-sargam-nites-in-hindi
4.7/5 - (3 votes)

Hum katha sunate ram sakal gun gram ki I Luv Kush singing sargam notes in HindiI Lyrics is available on sangeetbook.

Accurate sargam notes of hindi songs from original scale are available on sangeetbook.


Instructions –

  • “.” is used for mandra saptak swars eg-(. , .   )
  • _ under score is used for komal swars.eg – ( रे , , नि )
  • (t)  here “(t)” is used for showing teevra swar (t) .
  • “-” is used for stretching the swars according to the song.
  • Swars written रेगin this manner means they are playing fast or two swars on one beat.
  • (रे)सा here रे is kan swar or sparsh swar and सा is mool swar.

Original scale – G#

Vikrit swar  – , नि , म॑

Hum / katha sunate / ram / sakal / gun / gram / ki

रे सा / रे प – प प – प – / म प म / रे सा – / रे सा.नि / सा –  – सा / रे सा .नि
Hum / katha / sunate / ram / sakal / gun / gram / ki

.नि सा / रे मप ध / प प – प /  म प म / रे सा – / रे सा.नि / सा –  – .नि / .ध .प

Ye / ramayan hai / punye / katha / shree / ram ki ….(2)

.प – / रे – रे – रे रे सा.नि / सा .नि / .ध सा .नि / .ध .प / .प – .प .प

Hum katha sunate
Ram sakal gundham ki
Hum katha sunate
Ram sakal gundham ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shrii ram ki

Jambu dweepe / bharat khande

.म .प – .प .प / .म .प .प .प .प – .प
Aryavarte bharat varshe

.म .नि .नि .नि – / सा – .प .नि सा रे

Ek  / nagari hai   vikyat  / ayodhya /  naam ki

.प – / रे – रे –  रे रे सा.नि  सा .नि / ध सा .नि  ध प / प – प प

Yehi janma bhoomi hai Param pujya shri ram ki……….same as stahi

Hum katha sunate Ram sakal gun dham ki
Yeh ramayan hai Punya katha shri ram ki……

Yeh ramayan hai
Punya katha shri ram ki

Filler –

 .प .म .प .नि .नि .नि – –

सा.नि सारे सा सा सा सा –

सा रे म – – – –

मग मग प – – –  म रे –

Antara –

Raghukul ke / raja  / dharmatma

.नि .नि .नि – / सा रे सा रे / सा .नि .नि – .नि  –
Chakravarti dashrath punyatma…….same as above line

Sankat hetu  / yagya  / karvaya

.नि – सा म म – म / ग – म / रे सा रे – रे –  
Dharm yagya ka shubh phal paya……..same as above lines…

kripa ghar / janme / char  / kumara

म॑ म॑ म॑ प / म॑प – म ग रे / रे ग रे सा / .नि .धप – .ध सा .नि(ध) – .ध .प –  

Raghukul  / deep  / jagat  / aadhaara…

.म॑ .प .ध –  / .ध .नि सा / रे सा .नि / .ध .प .प .ध सा .नि(ध) – .ध .प –  

Charon bhraton ke shubh naama
Bharat shatrughna lakshman rama……..same as above lines

Guru vashishtha ke gurukul jaake

.म .प .प .प – .प – / .म – .प – .प – .प –
Alpa kaal vidya sab paake

.म – .नि .नि .नि – / .नि – .नि सा – /  .प .नि सा रे
Puran huyi  / shiksha / Raghuvar / puran kaam ki

.नि सा रे  – रे – / रे – सा.नि  / सा –  .नि  ध / सा .नि  ध प / प – प प

Hum katha sunate
Ram sakal gun dham ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shri ram ki
Yeh ramayan hai
Punya katha shrii ram ki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here