Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In Hindi Shanker Mahadevan

0
1106

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In Hindi

Song – Shiv Tandav stotram

Singer – Shanker mahadevan

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In Hindi


How To Read Sargam Notes

  • “.” is used for mandra saptak swars eg-(.प , .ध )
  • “*” is used for Taar saptak swar
  • “(k)” is used for komal swars.eg – ( रे(k) , (k) , (k) , नि(k) )
  • म(t) here “(t)” is used for showing teevra swar म(t) .
  • “-” is used for stretching the swars according to the song.
  • Swars written “रेग” in this manner means they are playing fast or two swars on one beat.
  • (रे)सा here रे” is kan swar or sparsh swar and “सा” is mool swar.
  • [ नि – प ] here this braket [ ] is used for showing Meend from “नि” swar to प” .
  • { निसां रेंसां नि } here this braket {} is used for showing Khatka in which swars are playing fast .
  • Click Here For Sargam Sheet From Diff Scales

Music Details –

Original scale – A

Vikrit swar – रे , , नि

Shiv Tandav Stotram Sargam Notes In Hindi

Sthai

Jatatavigalajjala  / pravahapavitasthale

सासा सासा सासा सासा  / सासा सासा सा.नि सारे

Ga / leavalambya lambitam  / bhujangatungamalikam |

रे / गग  गग  रेरे रेरे  / रेरे रेरे सा.नि रेसा –

Damad damad damaddama  / ninadavadamarvayam,

सासा सासा सासा सासा  / सासा सासा सा.नि सारे

Chakara chandtandavam tanotu nah  / shivah shivam ||1||

रे / गग  गग  रेरे रेरे  / रेरे रेरे सा.नि  – – / रे सा – रे सा  – रे सा – रे सा – 

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,

Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |

Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,

Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||…..same as above sloke

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,

सा म मम ग पप पप / म धध धध पप पप

Sphuradigantasantati pramodamanamanase |

मम मम  गग गग / रेरे रेरे सा.नि रेसा –

Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,

Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||….same as above lines

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,

सासा सासा सा रेरे रेरे  / रेरे रेरे  / रे सा.नि रेसा

Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे /  रे सा.नि रेसा

Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,

सा गग गग पप पप / धध धध पप पप

Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

प गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे /  रे सा.नि रेसा –

Om   / Namah shivay …

सा – – – / .नि .नि रे सा  – – –

Sada shivam /  bhajamiyhum / Sada shivam  / bhajamiyhum

प प – प प –  / प प – / प ग – ग रे – / सा .नि रे सा –

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,

सा पप पप पप पप / प धध धध पप पप

Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |

प गग गग रेरे रे / रे रेरे रेरे सा.नि रेसा –

Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||…..same as above lines

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,

Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |

Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,

Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||……same as sloke II5II

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,

सा धध धध धध / पप पप पप प

Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |

प मम मम मम म / म पप पप पप प

Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,

सा धध धध धध / पप पप पप प

Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||

प मम मम / म गग गग /ग  रेरे रेरे / रे सा सा सा सा

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,

Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |

Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,

सा पप पप पप पप / प धध धध पप पप

Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||….same as sloke II4II

Om – –

प —————–

Praphulla nila pankaja  / prapajnchakalim / chatha,

सा सा – सा सा – सा रेरे रे – / रे ग – ग ग / ग रे सा सा –

Vdambi kantha / kandali  / raruchi prabaddha / kandharam |

सा म – म म – ग / प – प प / म / नि प प

Smarachchidam  / purachchhidam  / bhavachchidam  / makhachchidam,

प म – म म / ग प – प प / प / नि प प –

Gajachchidandhakachidam  / tamamtakachchidam  / bhaje ||9||

प सां सां नि नि   प / प म म –  / गग प –

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,

Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||….sameas sloke II9II

Om – — –

सा – – – –

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,

पप पप पप पप / पप पप म प –

Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे सा.नि रेसा

Dhimiddhimiddhimidhva  / nanmrudangatungamangala,

म म म म ग प प – / म / नि – प प – 

Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

 म नि प प / म म ग ग रे ग  – रे ग –

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,

सासा सासा सा रेरे रेरे  / रेरे रेरे सा.नि रेसा

Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे सा.नि रेसा

Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,

सा म – म म – ग / प – प प / म / नि प प

Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||12||

प सां सां नि नि   प प / म म  ग ग रे ग – – 

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,

पप पप पप पप / पप पप प म प   –

Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh |

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे सा.नि रेसा

Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,

पप पप पप पप / पप पप प म प   –

Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे सा.नि रेसा / रे सा – रे सा –

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,

पप पप पप पप / पप पप प म प   –

Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |

सा / गग गग रेरे रेरे / रेरे रेरे सा.नि रेसा

Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,

पप पप पप पप / पप पप प म प   –

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

प सां सां नि नि   प प म म ग ग रे -…….(3)

प सां सां नि नि प प म म ग ग रे  / ग रे सा

Om    /    Namah Shivay –

सा — – – / .नि .नि रे सा – – – ……(2)

Om    /    Namah Shivay –

म – – – – / म प म ग – – –

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,

Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |

Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,

Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Aum Namah Shivay !!

Click here for Shiv Tandav stotram sargam notes in English

5/5 - (2 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here